Polityka prywatności


Serwis internetowy https://www.fotolabnet.pl gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

1. Postanowienia ogólne
2. Cel i zakres zbierania danych
3. Podstawa przetwarzania danych oraz czas ich przetwarzania
4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
5. Polityka cookies i dane eksploatacyjne
6. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.fotolabnet.pl jest Daniel Stańczyk wykonujący działalność gospodarczą pod firmą FotolabNET - Daniel Stańczyk, posiadający adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Płowiecka 5/U1, 76-200 Słupsk, NIP: 8392602205, REGON: 771503072, adres poczty elektronicznej: biuro@fotolabnet.pl , nr telefonu: +48 735-025-026, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”,
 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu rejestracji w serwisie i identyfikacji użytkownika.
 3. Dane osobowe użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane:
  • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w kontaktach z użytkownikiem klientem),
  • w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu,
  • w celach marketingowych własnych produktów sklepu poprzez wysyłkę newslettera lub drogą SMS/MMS o ile została wyrażona na to zgoda, która może być cofnięta w każdym czasie
 4. Administrator przetwarza i przechowuje następujące dane osobowe użytkowników:
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres dostawy zamówionych produktów (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
 5. W wypadku użytkowników (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 6. Podanie danych osobowych o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Niepodanie tych danych uniemożliwiać będzie zawarcie umowy sprzedaży.
 7. Dane przekazane w związku z zamówieniem produktów w sklepie, przetwarzane są w celu wykonania umowy, czyli realizacji Zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury  i wykonania innych czynności związanych przepisami prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz w celach archiwalnych i statystycznych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Administrator przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami.
 9. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak listonosze, kurierzy, dostawcy hostingu oraz operatorzy systemów płatności) mianowanych, w razie potrzeby, Nadzorcami Danych przez Właściciela. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.
 10. Administrator przetwarza następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  • w serwisie wdrożono funkcje Google Analytics w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu oraz zarządzania reklamami Adwords; informacje związane z Google Analytics znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
  • piksel konwersji Facebooka (fragment kodu JavaScript) – w celu monitorowania zdarzeń na stronie internetowej sklepu oraz zarządzania reklamami na Facebooku; informacje zbierane w ramach piksela Facebooka są anonimowe - nie pozwalają Administratorowi na identyfikację danej osoby. Więcej informacji związanych z wykorzystaniem przez Facebooka danych zbieranych poprzez piksel znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ CZAS ICH PRZETWARZANIA

 1. Korzystanie ze strony internetowej sklepu oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 4. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz realizacji funkcji reklamowych Google Analytics podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika/Klienta lub realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora. Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 5. Okres (czas) przetwarza Danych Osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez cały czas świadczenia usług, do czasu:
  • wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych była zgoda Użytkownika,
  • zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora,
  • zakończenia wykonywania umowy,
  • przetwarzanie danych może zostać przedłużone w przypadku, gdy jest ono niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@fotolabnet.pl lub bezpośrednio w panelu administracyjnym dostępnym na stronie https://www.fotolabnet.pl
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Skarbowym, ZUS).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. W przypadku zapytań dotyczących realizacji w/w praw Administrator udziela informacji bez zbędnej zwłoki w terminie maksymalnie 7 dni od otrzymania żądania.
 9. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 0-193 Warszawa.

5. POLITYKA COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Witryna https://www.fotolabnet.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Zapamiętują one informacje dotyczą poprawnego zalogowania do serwisu, dane przesyłane do nas za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronach serwisu, Produkty dodane do koszyka, adres IP z którego nastąpiło połączenie, typ wykorzystywanej przeglądarki aby odpowiednio dopasować treść widoczną na stronie, język, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcę usług internetowych oraz informację o czasie i dacie.
 3. W przypadku korzystania z edytora online dostępnego na naszej stronie w plikach cookies oraz storage zapisane są również postępy prac (autozapis tworzonego projektu). W przypadku braku zasilania itp. sytuacji możliwy jest wówczas powrót edytora do stanu z przed awarii.
 4. Zebrane dane służą również do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu (strony internetowej sklepu), aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 5. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej sklepu. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 6. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzystasz. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy FotolabNET, w celu optymalizacji działań.
 7. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • cookies sesyjne - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej),
  • stałe pliki cookies - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 8. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne od partnerów Serwisu w następujących celach:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
  • popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 9. Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 10. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy. Zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 11. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików cookies.
 12. Informacje o sposobie wyłączenia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępne są na stronie: http://jakwylaczyccookie.pl
 13. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 14. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu w tym możliwość złożenia Zamówienia.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną poprzez dostęp do konta jedynie po zalogowaniu.
 3. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://www.fotolabnet.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 5. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej strony i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.
14 czerwiec 2020 r.
ostania aktualizacja

Informacje prawne

Informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej strony internetowej.

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.